799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku

  • by

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Od początku 2020 roku istnieje obowiązek płacenia za transakcje pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) równe lub wyższe niż 15 tyś PLN na rachunek przedsiębiorcy zgodny z białą listą.  Celowo użyłem określenia transakcję a nie fakturę czy płatność, gdyż faktura może opiewać na kwotę niższą niż 15 tyś PLN lecz transakcja (umowa) zawarta z przedsiębiorcą może przewyższać limit. Wtedy niezależnie od ilości wystawionych faktur, wpłaconych zaliczek całą transakcję powinniśmy  zapłacić na rachunek bankowy zgodny z tym zawartym w białej liście.

W odpowiedzi na interpelacje poselską nr 9279,  jest wskazówka jak interpretować transakcję;

„W konsekwencji, jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego.”

Pomocne powinny być wyjaśnienia dotyczące zakazu płatności gotówkowych powyżej 15 tyś złotych, wprowadzonego w 2017 roku oraz odwrotnego obciążenia na niektóre towary elektroniczne. Wtedy dość sporo informacji na temat jednorodności transakcji wydało MF w formie broszur dostępnych na stronach ministerstwa.

Reasumując prawie każdy przedsiębiorca  spotka się z jednorodną transakcją podzieloną na wiele mniejszych niż 15 tyś PLN, m.in. przy umowach leasingowych, umowach na czas określony najmu, pracach wdrożeniowych, umowach telekomunikacyjnych itp.

Weryfikacja rachunku bankowego powinna się odbyć w dniu płatności zlecenia przelewu. O weryfikacji otrzymujemy unikalny klucz elektroniczny , który jest potwierdzeniem wykonania zapytania do bazy. Ten identyfikator zapytania powinniśmy zachować w formie elektronicznej lub po prostu wydrukować potwierdzenie.  Przyda się przy czynnościach sprawdzających czy kontroli podatkowej. Z informacji dostępnych wynika, że ministerstwo ma w planach/przekazało informacje o białej liście instytucją finansowym.  Od banków jednak zależy czy wprowadzą możliwość  weryfikacji danych bezpośrednio przy zlecaniu przelewu. Większość programów jest już dostosowana do nowych obowiązków związanych z białą listą.

Nie zastosowanie się do obowiązku płatności na rachunek z białej listy, skutkowało będzie brakiem możliwości ujęcia w koszty podatkowe. W związku z tym brak będzie możliwości obniżenia dochodu do opodatkowania. Dodatkową sankcją jest odpowiedzialność solidarna za podatek VAT.Dzieje się tak wówczas, gdy sprzedawca nie uiści zapłaty za ten podatek. Wtedy istnieje możliwość uniknięcia sankcji. Musimy wówczas dokonać  zgłoszenia o tym fakcie do Naczelnika US. Informujemy  o przypadku zapłacenia na inny rachunek bankowy niż wykazany na białej liście . Informację przesłać trzeba w terminie 3 dni od dokonania płatności.  Płatność kartą, lub szybkiej płatności internetowej nie będą objęte sankcjami.

Dostępne są informacje na stronach MF.

Aktualizacja danych na białej liście:

– osoby fizyczne prowadzące działalność – zmiany dokonują w CEIDG na wniosku o wpis;

– spółki cywilne – na formularzu NIP-2 i wysyłając go do urzędu skarbowego;

– spółki prawa handlowego (wpisanych do KRS) , m.in. spółka jawna, partnerska, z o.o. i inne – na formularzu NIP-8 i wysyłając go do urzędu skarbowego.

Lista najważniejszych zmian w 2020 roku

Opracował:

Mariusz Całka

Informacje o  split payment