799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Zmiany w dokumentowaniu WDT od styczna 2020 roku

  • by

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą zaostrzone wymogi w dokumentowaniu, dotyczące zastosowania stawki VAT 0% dla transakcji wewnątrzunijnych WDT.  Do 31 grudnia 2019 wystarczyło aby na dzień stworzenia deklaracji VAT posiadać dokument który potwierdza wywiezienie towaru, czyli np. podpisany CMR był dokumentem wystarczającym.

Zmiany w dokumentowaniu WDT wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady UE ustawy dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  (UE) 282/2011r. Rozporządzenie określa m.in. katalog dokumentów, jakie będą potwierdzały WDT. Nowe regulacje wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce i dopiero w toku kontroli podatkowej organ może domniemanie to obalić.

Jednak zmiany nie są  jeszcze wdrożone do naszego systemu prawnego (trwają prace , numer projektu UC158, zmieniony na UC161 i  UC11), ale że wynikają z rozporządzeń unijnych, obowiązują w naszym systemie bezpośrednio.

Aktualizacja 02-01-2020 na dole strony

Dokumenty potwierdzające WDT.

Od nowego roku, dla osób które korzystają z własnego lub zewnętrznego transportu  towarów, potwierdzeniem wywozu mogą być dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dokumenty które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, (od sprzedawcy i od nabywcy) z grupy I, albo po jednym z grupy I i II.

Przy transporcie własnym nabywcy lub osoby trzecie wskazanej przez nabywcę, sprzedawca powinien być w posiadaniu następujących dokumentów:

a) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów, takie pisemne oświadczenie określa:

– datę wystawienia;

– nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy;

– ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów;

– w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu;

– identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy;

oraz,

b) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów z grupy I, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek pojedynczych dowodów z grupy I, wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami z grupy II, potwierdzających transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Oświadczenie z punktu a) nabywca powinien przekazać do 10 dnia następnego miesiąca po wystąpieniu zdarzenia aby sprzedawca miał prawo zastosowania stawki 0% w obrocie wewnątrz unijnym.

Grupa I

– podpisany list przewozowy CMR;

– konosament;

– faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów

Grupa II

– polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;

– dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;

– poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Dodatkowe wymogi wynikające z dyrektywy nr 2018/1910 z 4 grudnia 2018 roku.

Bezwzględnym kryterium , wprowadzonym dyrektywą nr 2018/1910 z 4 grudnia 2018 roku, będzie posiadanie ważnego numeru VAT UE. Tak po prawdzie  z doświadczenia wiem, że już na dzień dzisiejszy wymóg ten wszyscy przestrzegają w Polsce.

Drugim wymogiem zwolnienia z VAT (stawki 0%)  jest, złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT – UE. Nie złożenie lub złożenie z błędami będzie skutkowało naliczeniem stawki krajowej na WDT.  Warunek ten może  uchylić naczelnik urzędu skarbowego. Wymagane  jest by dostawca należycie, w sposób odpowiadający właściwym organom (naczelnikowi urzędu skarbowego), uzasadni swoje uchybienie. W wyjaśnieniu do projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT, podano iż to na podatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że nie uczestniczy w przestępstwie podatkowym, a uchybienie było tylko np. pomyłką. Projekt Ustawy.

Aktualizacja 02-01-2020 rok

Ministerstwo wydało komunikat 23 grudnia, że do dnia uchwalenia ustawy nowelizującej, sposób dokumentowania  pozostawia w gestii podatnika. Podatnicy mogą stosować dotychczasowe lub nowe przepisy wprowadzone dyrektywami w tym zakresie.  Ważne by przyjęte zasady prowadzić konsekwentnie. 

Lista najważniejszych zmian w 2020 roku

Opracował:

Mateusz Strzylak

Mariusz Całka