799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Podwójne opodatkowanie dochodów spółek komandytowych i niektórych jawnych.

  • by

W dniu 28 października b.r. sejmie przegłosowano ustawę o zmianie m.in. ustaw o podatku dochodowym os. fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wprowadza pojęcie spółki nieruchomościowej,  dodaje  nowego podatnika podatku dochodowego, spółkę komandytową oraz w niektórych przypadkach spółkę jawną.  Zmienia pojęcie używanych ruchomości i nieruchomości, ograniczając możliwość stosowania indywidualnych stawek  amortyzacji. Jest jeszcze kilka mniejszych zmian, którymi nie będziemy zajmować się w tym tekście. Ustawa została przekazana do senatu.

Aktualizacja 01-02-2021

Na stronach ministerstwa finansów pojawiły się wyjaśnienia dotyczące  roku obrotowego spółek komandytowych, oraz zgłoszenia spółek jawnych  posiadających wspólników nie będących osobami fizycznymi. 

Data 28 października oczywiście jest nieprzypadkowa, ponieważ jeśli ustawodawca chce zdążyć wprowadzić do obiegu prawnego ustawę  przed 30 listopada. Zostało przeprowadzić ustawę przez Senat, gdzie maksymalny termin procedowania ustawy to 30 dni. Dlatego co by nie zrobił Senat zostaną dwa dni na odrzucenie poprawek wprowadzonych przez wyższą izbę parlamentu, podpisanie przez Prezydenta i ogłoszenie w monitorze. Jak zwykle, pod koniec roku fiskus zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami i na przygotowanie pozostanie tylko miesiąc. Moim zdaniem, pod przykrywką walki z nieuczciwym kapitałem zagranicznym i wyprowadzaniem dochodów przez spółki za granicę, obciąża się dodatkowo przedsiębiorców, a głównym celem jest zwiększenie dochodów Państwa z podatków.

Próbę wprowadzenia opodatkowani dochodów spółek komandytowych przeprowadził rząd w 2013 roku. Wtedy opodatkowane zostały tylko spółki komandytowo-akcyjne, a zrezygnowano z objęcia podatkiem dochodów spółek komandytowych.  Na dzień dzisiejszy dochody spółek komandytowych są opodatkowane na poziomie wspólników (są transparentne podatkowo), czyli wszystkie dochody dzielone są  wg udziału w zyskach określonego w umowie spółki.  Każdy ze wspólników opodatkowywał je jako dochody ze źródeł pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o PDOF).  Osoby fizyczne mogą  wybrać podatek linowy lub progresywny.

Po zmianie podatnikiem jest spółka komandytowa i opodatkowana będzie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W związku z powyższym spółka komandytowa i w niektórych przypadkach spółka jawna (gdy przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna, lub gdy w odpowiednim terminie odpowiedniej informacji) będą rozliczały się z dochodów na zasadzie dzisiejszej spółki z o.o.. Oznacza to, że przychody będziemy musieli  opodatkować dwukrotnie, na poziomie spółki i przy wypłacie dochodu wspólnikom (dywidendy).

Dochody spółki są opodatkowane stawką podatku 19% lub obniżoną 9% gdy spełnia warunki art. 19 ust 1 pkt 2 ustawy o pdop, czyli spełnia warunki małego podatnika i od roku 2021 jego przychody nie przekroczyły 2 mln euro, przeliczane według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dochód wspólników opodatkowujemy  podatkiem zryczałtowanym od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Komandytariusz obniży podatek o zapłacony przez  spółkę CIT i praktyce przychody komplementariusz będą generalnie opodatkowane raz na poziomie spółki. Zważywszy, że przy konstrukcji gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest  komplementariuszem, udział w zyskach był nie wielki, dlatego opodatkowanie dochodów nie mają większego znaczenia.

W gorszej sytuacja są komandytariusze spółki komandytowej którzy nie będą mogli odliczyć zapłaconego podatku przez spółkę, więc jego przychody opodatkowane są dwukrotnie. Status komandytariusza zrównuje się na poziomie opodatkowania ze statusem wspólnika spółki z o.o..  Jedyną ulgą jest zwolnienie 50% przychodów do wysokości   60 tyś. zł w roku podatkowym od każdej spółki komandytowej. Przy opodatkowaniu niższą stawką CIT spółki (9%) daje porównywalne obciążenia podatkiem jak w stanie prawnym obecnym, ale tylko do dochodu 120 tyś.   Powyżej 120 tyś złotych dochodu w roku obciążenia fiskalne z podatków dochodowych są nawet o ponad 80% wyższe.

Zwolnienia z dochodów w/w nie zastosujemy gdy wspólnik:

– posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

– jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

– jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Spółki jawne staną się podatnikami podatku dochodowego CIT, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz gdy spółka jawna nie złoży:

– przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565), lub

– aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników − do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Spółka jawna która stała się podatnikiem podatku CIT pozostaje do końca swojego bytu, czyli likwidacji i wykreślenia z KRS. 

Dla spółek komandytowych i jawnych przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 roku jednak w art. 12 ust 2 noweli, ustawodawca dał możliwość spółką komandytowym „przejście” na nowy rodzaj rozliczania od 1 maja 2021 roku. W takim przypadku rok obrotowy można przedłużyć do 30 kwietnia,  zamknąć księgi  i sporządzić sprawozdanie finansów. Jak to będzie w praktyce dowiemy się wkrótce.

Stan legislacyjny ustawy można śledzić na stronach sejmu. 

Wyjaśnienia ministerstwa finansów:
Spółki jawne;
Spółki komandytowe.