post

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które weszły w życie 15 stycznia 2015 roku, została zmieniona ustawa o rachunkowości.

Dodany  został  artykuł 70a, który wprowadza  konieczność składania  oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sądu rejonowego prowadzącego KRS.

Dokonuje się tego na zmienionych formularzach KRS-Z30  lub  KRS-ZN, do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Oświadczenie  nie podległa opłacie sadowej oraz nie podlega ogłoszeniu w monitorze sądowym.

Obowiązek dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a z mocy art. 2 ust. 1 pkt  3 ustawy o rachunkowości są zwolnieni jej stosowania (rozliczają się KPIR).  Są to spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Spółki jawne których wspólnikiem jest spółka z o.o. mają obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości więc muszą sporządzać sprawozdanie finansowe.

Na wspólnikach w spółce jawnej i na wspólnikach lub zarządzie spółki partnerskiej ciąży obowiązek złożenia informacji. Nie składanie sprawozdania finansowego lub oświadczenia o braku obowiązku sporządzania może być przyczyną rozwiązania i wykreślenia spółki z urzędu przez sąd z rejestru przedsiębiorców KRS. Co ważne, mienie podmiotów wykreślonych na mocy prawa nieodpłatnie przejmie Skarb Państwa, który ponosić będzie ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli.