post

Izba Skarbowa W Poznaniu wydała interpretacje z 6-05-2014 roku (ILPB3/423-48/14-2/EK) dotyczącą braku możliwości stosowania uproszczenia przewidzianego w ustawie o rachunkowości w art. 17 ust.2 pkt 4 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Podmiot zwrócił się z pytaniem, czy uproszczenie polegające na spisywaniu zakupu materiałów, użytych do produkcji wyrobów gotowych, na bieżąco w koszty uzyskania przychodu w dacie zakupu, a rozliczanego tylko spisem z natury na dzień bilansowy jest prawidłowe. Jest to taki sam sposób rozliczna magazynu, który stosują podatnicy rozliczający się na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca stwierdził, że mając na uwadze ustawę rachunkowości która dopuszcza stosowanie takiego uproszczenia. Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art 9 ust. 1 nakazuje prowadzenie ewidencji rachunkowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości, powoduje to że powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne.

Izba Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem podatnika. Słusznie zauważyła,  że omawiane materiały są kosztami bezpośrednimi i zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT,i potrąca się  w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały dochody.

Stwierdziła również że miesięczny system wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, powoduje iż istotna jest tu potrącalność kosztów nie tylko w danych latach podatkowych, lecz w ramach konkretnego okresu sprawozdawczego np. miesiąca. Jednocześnie wyjaśnił, że gdyby przyjąć sposób rozliczenia zaproponowaną przez podatnika, to  rok podatkowy obciążyli  by kosztami bezpośrednimi przyszłych okresów.

Możliwość prowadzenia w formie uproszczonej, jest możliwa pod warunkiem przeprowadzania inwentaryzacji i ujmowania in minus na koniec każdego okresu za który płacona jest zaliczka na podatek dochodowy. W przeszłości podobne problemy,  interpretowane przez tą samą izbę skarbową bardziej przychylnie podatnikom np. interpretacja z 30-04-2012 roku nr ILBP4/423-36/12-2/DS. IS zgodziła się z podatnikiem że, sporządzanie inwentaryzacji na koniec roku podatkowego jest wystarczające do prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek. Na razie nie wiem czy interpretacja zostania zaskarżona.

 

Mariusz Całka
marwika.pl