post

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25.09.2014 sygn. Akt SK 4/12.

Potwierdził więc, że konstytucyjne są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r (Dz.U. 137 z 2013r. poz. 887 z póź. zm.), które w art. 8 pkt 6 stanowią, że za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Przypominamy, że generalna zasada jest taka, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ust 5 ustawy ubezpieczeniowej osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu . Może się zdarzyć zbieg tytułów do ubezpieczeń i wówczas należy sprawdzić art. 9 ustawy ubezpieczeniowej. W naszym zainteresowaniu jest art. 9 pkt 2 .Zgodnie bowiem z nim, osoba spełniająca warunki do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego z kilku tytułów (chodzi tu m.in. o osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na umowę agencyjna lub zlecenia, osoby prowadzące pozarolnicza działalność) jest ubezpieczona obowiązkowo z tego tytułu który powstał najwcześniej.

Uwaga, jak stanowi ustawa dobrowolnie na swój wniosek może ona wybrać tytuł do ubezpieczeń pośród swoich innych tytułów . Oznacza to, że np. wybieramy umowę zlecenie i od niej płacimy składki emerytalno rentowe , a od działalności jedynie zdrowotną. Przy czym podstawa do składek ze zlecenia nie może być niższa niż obowiązująca daną osobę podstawa wymiaru składek z działalności (art. 9 ust.2a ustawy o sus).
Trzeba pamiętać, że są dwie minimalne podstawy do wyliczenia składek:

  • – 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok ( 2014r. to kwota 504,-);
  • – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok (2014r to kwota 2247,60).

 

Wobec powyższego prawo wyboru mają jedynie ci, którzy z tytułu wykonywania umowy zlecenia albo innej, którą reguluje Kodeks Cywilny otrzymują wynagrodzenie wyższe niż ich podstawa z działalności gospodarczej. Z chwilą, gdy mamy do czynienia z umową o pracę to wówczas wynagrodzenie z niej winno być przynajmniej minimalne, wdanym roku (- 1680,- zł w 2014r).

 

Wyrok ten kończy dyskusje o obowiązku opłacania przez wspólników jednoosobowych spółek z o.o. składek do ZUS.
Aby uniknąć płacenie składek z w/w tytułu, pozostaje wprowadzić do spółki dodatkowego wspólnika z chociaż z jednym udziałem. Przypominam że, wspólnik z mniejszą niż 10% ilością udziałów, nie jest ujawniany w KRS.

 

Zapraszam do podzielenia się spostrzeżeniami na naszym fanpage’u .

 

Iwona Całka