post

Z przepisów prawa pracy nie wynika jasno obowiązek szkolenia zleceniobiorców, bowiem obejmują one tylko te osoby które są pracownikami. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy jest : „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie powinien przeprowadzać w ogóle szkoleń dla zleceniobiorców.

 

Bowiem w art. 211 KP wyliczone są obowiązki pracownika i m.in. jednym z podstawowych jest znajomość przepisów BHP i udział w szkoleniach. Kolejny powiązany z tym artykułem przepis Kodeksu Pracy, a mianowicie art. 304¹ stanowi, że obowiązki te mają też :” osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy”. Tym zdaniem w zasadzie można zakończyć dywagacje czy szkolić czy nie, według mnie bezpieczniej dla pracodawcy i dla zleceniobiorcy jest odbyć szkolenie niż narazić się podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na mandat.