post

Obowiązek szkoleń BHP.

Szkolenia BHP pracowników to podstawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej przedstawiam jak najprościej wywiązać się z tego obowiązku.

Główne przepisy, które regulują powyższy temat są zawarte w dziale X Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 207 pkt 1 Kodeksu Pracy to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w swojej firmie w związku z czym musi podejmować takie kroki, aby ryzyko wypadków zostało zminimalizowane. Poczynając więc od szkoleń a kończąc na samej organizacji pracy.

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń pracowników: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne to :

  • instruktaż ogólny, który ma na celu zaznajomienie z ogólnymi przepisami BHP zawartym w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych (jak są) i przepisach wewnętrznych jednostki oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • instruktaż stanowiskowy , zaś to szczegółowe zaznajomienie pracownika z czynnikami jakie występują na jego stanowisku pracy oraz poinformowanie go o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.

Oba szkolenia w zasadzie winny być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Oczywiście ten fakt winien być odpowiednio udokumentowany i potwierdzony pisemnie przez osoby szkolące i szkolone. Wzór takiej karty jest w w/w rozporządzeniu o szkoleniach w załączniku nr 2.

Na tym rola pracodawcy w szkoleniach BHP się nie kończy. Zobligowany jest on bowiem do przeprowadzania szkoleń okresowych, które mają zaktualizować i ugruntować wiedzę pracobiorców. Szkolenia takie trzeba przeprowadzać w określonym czasie:

1. Raz na 5 lat:

  • pracodawcy;
  • osoby na stanowiskach kierowniczych (np. kierownicy, mistrzowie, brygadziści);
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni (np. projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji);
  • pracownicy służb BHP;
  • pracownicy administracyjno-biurowi;

2. Raz na 6 lat

  • pracownicy administracyjno – biurowi (zmiana nastąpiła od 01.07.2005 wcześniej co 5 lat)

3. Raz na 3 lata

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

4. Raz do roku

  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ale tylko ci, którzy narażeni są na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne

Co ważne pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i kierowników winno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy a pozostałych w okresie 12 miesięcy.

Na zakończenie należy dodać, że przestrzeganie w/w terminów szkoleń jest niezwykle istotne, gdyż uchybienie im narazi pracodawcę na konsekwencje finansowe a w skrajnych przypadkach (poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika) może doprowadzić do p