post

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy. W art. 15g. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) tzw. tarcza antykryzysowa, zwana dalej ustawą, zawarte zostały rozwiązania pomocy z powodu COVID-19  dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Dopłatą podlega wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, do wysokości przyznanego dofinansowania na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie z FGŚP. 

Czytaj dalej…

post

Koniec „optymalizacji” składek ZUS przez przedsiębiorców? Wyrok Sądu Najwyższego, fikcyjne umowy o prace za granicą nie uprawniają do niepłacenia składek ZUS w Polsce.

Pod koniec stycznia tego roku Sąd Nażywszy wydał wyrok o sygn. akt III UK 61/15 dotyczącej tak zwanej „optymalizacji” składek ZUS. Stwierdził, że zawarcie fikcyjnej umowy o pracę w innym Państwie Członkowskim nie uprawnia do nie płacenia składek ZUS w Polsce z tytułu prowadzonej działalności.

Czytaj dalej…

post

Częstotliwość szkoleń BHP. Sprawdź kiedy wysłać pracownika na szkolenie.

Obowiązek szkoleń BHP.

Szkolenia BHP pracowników to podstawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej przedstawiam jak najprościej wywiązać się z tego obowiązku.

Główne przepisy, które regulują powyższy temat są zawarte w dziale X Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 207 pkt 1 Kodeksu Pracy to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w swojej firmie w związku z czym musi podejmować takie kroki, aby ryzyko wypadków zostało zminimalizowane. Poczynając więc od szkoleń a kończąc na samej organizacji pracy. Czytaj dalej…

post

Szkolenia zleceniobiorców. Szkolić zleceniobiorców czy nie?

Z przepisów prawa pracy nie wynika jasno obowiązek szkolenia zleceniobiorców, bowiem obejmują one tylko te osoby które są pracownikami. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy jest : „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie powinien przeprowadzać w ogóle szkoleń dla zleceniobiorców. Czytaj dalej…