post

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy. W art. 15g. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) tzw. tarcza antykryzysowa, zwana dalej ustawą, zawarte zostały rozwiązania pomocy z powodu COVID-19  dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Dopłatą podlega wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, do wysokości przyznanego dofinansowania na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie z FGŚP. 

Czytaj dalej…

post

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy składania deklaracji i sprawozdania finansowego za 2019 rok

Elementy tarczy antykryzysowej – Przedłużenie terminów do wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji i wynikających z nich należności za rok 2019.

Czytaj dalej…

post

Zmiany w dokumentowaniu WDT od styczna 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą zaostrzone wymogi w dokumentowaniu, dotyczące zastosowania stawki VAT 0% dla transakcji wewnątrzunijnych WDT.  Do 31 grudnia 2019 wystarczyło aby na dzień stworzenia deklaracji VAT posiadać dokument który potwierdza wywiezienie towaru, czyli np. podpisany CMR był dokumentem wystarczającym.

Zmiany w dokumentowaniu WDT wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady UE ustawy dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  (UE) 282/2011r. Rozporządzenie określa m.in. katalog dokumentów, jakie będą potwierdzały WDT. Nowe regulacje wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce i dopiero w toku kontroli podatkowej organ może domniemanie to obalić.

Jednak zmiany nie są  jeszcze wdrożone do naszego systemu prawnego (trwają prace , numer projektu UC158, zmieniony na UC161 i  UC11), ale że wynikają z rozporządzeń unijnych, obowiązują w naszym systemie bezpośrednio.

Aktualizacja 02-01-2020 na dole strony

Czytaj dalej…

post

Biała Lista – obowiązek weryfikacji od 2020 roku.

Od wrześniu 2019 roku, na podstawie zmienionego art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, szef KAS zobowiązany jest prowadzić w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zwany Białą Listą.

Biała lista zawiera informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą oraz zarejestrowanych czynnych podatnikach VAT. Lista jednocześnie zawiera dane o przypadkach wykreślenia podmiotów z VAT wraz z informacją o przyczynie i datą wykreślenia.  Analogicznie, po przywróceniu zawiera datę przywrócenia, jako czynny podatnik VAT. Wykaz zawiera dane do 5-ciu lat wstecz i możliwe jest sprawdzenie na konkretny dzień. Biała lista zastępuje dotychczasowe wykazy czynnych podatników VAT oraz listę wykreślanych i przywróconych podmiotów do VAT.

Czytaj dalej…