799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Blog

Brak możliwości stosowania niektórych uproszczeń z rachunkowości na gruncie podatku CIT

  • by

Izba Skarbowa W Poznaniu wydała interpretacje z 6-05-2014 roku (ILPB3/423-48/14-2/EK) dotyczącą braku możliwości stosowania uproszczenia przewidzianego w ustawie o rachunkowości w art. 17 ust.2 pkt 4 na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Czytaj dalej »Brak możliwości stosowania niektórych uproszczeń z rachunkowości na gruncie podatku CIT

Jesteś wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej? Zobacz jakie nowe obowiązki nałożyły ustawodawca na wspólników

  • by

Wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), które weszły w życie 15 stycznia 2015 roku, została zmieniona ustawa o rachunkowości.

Dodany  został  artykuł 70a, który wprowadza  konieczność składania  oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Oświadczenie powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego do sądu rejonowego prowadzącego KRS.

Czytaj dalej »Jesteś wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej? Zobacz jakie nowe obowiązki nałożyły ustawodawca na wspólników

Od 1 lipca wchodzi szereg zmian w podatku od towarów i usług VAT

  • by

Jedną z nich jest zniesienie zakazu odliczania 50% VAT od paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych i innych objętych zakazem. Okres przejściowy jak i sama możliwość odliczenia została wprowadzona nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 kwietnia 2014r. (mam wrażenie, że okres przejściowy miał związek z procedurą nadmiernego deficytu, z której zwolnieni zostaliśmy w ostatnim czasie).

Powyższa zmiana powoduje, że od początku lipca każdy przedsiębiorca (podatnik) ma prawo odliczyć 50% VAT-u zawartego w cenie paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych i innych użytkowanych w firmie, do których do tej pory nie miał prawa odliczeń.  Jeśli chodzi o inne przepisy regulujące możliwość odliczenia VAT od eksploatacji oraz zakupu nic się nie zmienia.

Czytaj dalej »Od 1 lipca wchodzi szereg zmian w podatku od towarów i usług VAT

Szkolenia zleceniobiorców. Szkolić zleceniobiorców czy nie?

  • by

Z przepisów prawa pracy nie wynika jasno obowiązek szkolenia zleceniobiorców, bowiem obejmują one tylko te osoby które są pracownikami. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy jest : „osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie powinien przeprowadzać w ogóle szkoleń dla zleceniobiorców.

Czytaj dalej »Szkolenia zleceniobiorców. Szkolić zleceniobiorców czy nie?

Częstotliwość szkoleń BHP. Sprawdź kiedy wysłać pracownika na szkolenie

  • by

Obowiązek szkoleń BHP.

Szkolenia BHP pracowników to podstawowy obowiązek pracodawcy. Poniżej przedstawiam jak najprościej wywiązać się z tego obowiązku.

Główne przepisy, które regulują powyższy temat są zawarte w dziale X Kodeksu Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy . Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że zgodnie z art. 207 pkt 1 Kodeksu Pracy to on ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w swojej firmie w związku z czym musi podejmować takie kroki, aby ryzyko wypadków zostało zminimalizowane. Poczynając więc od szkoleń a kończąc na samej organizacji pracy.

Czytaj dalej »Częstotliwość szkoleń BHP. Sprawdź kiedy wysłać pracownika na szkolenie

Wykup samochodu z leasingu, możliwa sprzedaż bez podatku dochodowego

  • by

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, nie wpisanego do środków trwałych działalności gospodarczej leasingobiorcy, a wykorzystywanego tylko prywatnie, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (możliwa sprzedaż bez podatku).

Tak orzekł Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu w sprawie I SA/Po 574/13. Wyrok nie jest prawomocny, ale uzasadnienie może być ciekawą wskazówką dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej »Wykup samochodu z leasingu, możliwa sprzedaż bez podatku dochodowego

Kierowcom samochodów ciężarowych należy się ryczałt za nocleg

  • by

Uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 roku (sygm. II PZP 0/14) ujednolicająca dotychczasowe orzecznictwo w sprawie ryczałtu za hotele dla kierowców śpiących w samochodach. Sędziowie stwierdzili, że zapewnienie kierowcy odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu w transporcie międzynarodowym nie jest bezpłatnym noclegiem w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). W związku z tym pracownikowi należy się ryczałt za noclegi na w wysokości i warunkach określonych w § 9 ust. 1-3 w/w rozporządzenia. Przytoczone rozporządzenie zostało już uchylone i zastąpione przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku. Według mnie nie ma to większego znaczenia, ponieważ generalnie w nowym rozporządzeniu zapisy o podróżach zagranicznych się nie zmieniły wiec uchwała będzie miała zastosowanie na zasadach nowej ustawy.

Czytaj dalej »Kierowcom samochodów ciężarowych należy się ryczałt za nocleg

Fotoradary w służbie Urzędów Kontroli Skarbowej

  • by

Porozumienie UKS ze Strażą Miejska i Inspekcją Transportu Drogowego dotyczące przekazywaniu informacji z zarejestrowanych przez fotoradary danych samochodów i kierowców. UKS chce konfrontować rzetelność informacji zawartych w ewidencjach przebiegu pojazdów, prowadzonych na potrzeby 100% odliczenia VAT. Przypominam, że taką ewidencje obowiązkowo prowadzić muszą od 1 kwietnia podmioty dla samochodów osobowych, niektórych ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony, gdy chcą odliczyć pełny VAT od zakupu paliwa, kosztów eksploatacyjnych czy od zakupu auta. Dodatkowym wymogiem jest zgłoszenie takich pojazdów na specjalnym formularzu (VAT-26) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego z podaniem numeru rejestracyjnego auta. Więc wszystkie potrzebne dane mają jak na tacy. 

Czytaj dalej »Fotoradary w służbie Urzędów Kontroli Skarbowej

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie wspólników jednoosobowej spółki z o.o.

  • by

Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne przez wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są zgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny 25.09.2014 sygn. Akt SK 4/12.

Potwierdził więc, że konstytucyjne są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r (Dz.U. 137 z 2013r. poz. 887 z póź. zm.), które w art. 8 pkt 6 stanowią, że za osobę prowadzącą pozarolnicza działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj dalej »Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie wspólników jednoosobowej spółki z o.o.