799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy.

 • by

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla wszystkich przedsiębiorstw w czasie przestoju oraz obniżonego czasu pracy. W art. 15g. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) tzw. tarcza antykryzysowa, zwana dalej ustawą, zawarte zostały rozwiązania pomocy z powodu COVID-19  dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości. Dopłatą podlega wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, do wysokości przyznanego dofinansowania na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane będzie z FGŚP. 

Zgodnie z  art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:

– przestój ekonomiczny – to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn nie dotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

– obniżony wymiar czasu pracy – to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn nie dotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;

Kogo dotyczy rozwiązanie

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność (art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) niezależnie od wielkości, zatrudniający m.in. pracowników i  zleceniobiorców. Nie obejmuje umów o dzieło oraz wynagrodzeń przewyższających 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku (IV kwartał 2019 roku była to kwota 5198,58, na dzień dzisiejszy nie ma ogłoszonej kwoty za I kwartał 2020 r.) więc wynagrodzenie brutto powyżej 15 595,74 PLN nie będzie objęte regulacją.

Warunki które musi spełnić przedsiębiorca

 1. spadek obrotów w ujęciu ilościowy lub wartościowym:

nie mniej 15% sumy obrotów z 2 dowolnie wybranych, kolejnych miesięcy roku 2020 do  analogicznego okresu roku 2019 (art. 15g ust. 9 pkt 1 w/w ustawy)

lub

nie mniej 25% obrotów z dowolnie wybranego miesiąca z 2020 roku do miesiąca poprzedniego ( art. 15g ust. 9 pkt 2 w/w ustawy);

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego to jest w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. Logiczne więc jest, że aby skorzystać z pierwszego warunku firma musi działać ponad rok.

Przykład:

Możemy wybrać jeden albo drugi warunek, nie trzeba spełnić obu warunków jednocześnie.

 • Suma obrotów w lutym i marcu 2019 r. 3 mln PLN,  suma obrotów w lutym i marcu 2020 r. 2,4 mln PLN.  Spadek obrotów o około 20%, co jest większe od 15%. Warunek został spełniony.
 • Wybierając miesiąc luty b.r.  z obrotem 3 mln PLN i miesiąc marzec b.r. z obrotem 2,4 mln PLN, spadek o ok. 20% jest mniejsze niż 25%. Warunek nie został spełniony.

Powodem spadku musi być problem z COVID-19, nie może być to na przykład sezonowość  pogoda lub inne czyniki powodujące zamiany sprzedaży produktów czy usług.

2. przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek ZUS-owskich, łącznie z FGŚP i FP i Funduszem Solidarnościowym do końca III kwartału 2019 r (art. 15g ust. 3 w/w ustawy). Zapis nie dotyczy przedsiębiorców który zawarł umowę o prolongacie płatności z ZUS i US (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669);

3. wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki o upadłości (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669);

4. wypłata świadczeń nie może spowodować przekroczenia progu otrzymywania pomocy de minimis (?) (200 tyś EUR w ciągu 3 lat, dla firm transportowych kwota obniżona jest do 100 tyś. EUR ).

5 .Zawarcie z organizacjami związków zawodowych lub przedstawicielami pracowników porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub okresu przestoju ekonomicznego (art. 15g ust. 11 w/w ustawy). Kopie takiego porozumienia pracodawca przesyła do okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia (art. 15g ust. 12 w/w ustawy).

Co może otrzymać przedsiębiorca

Obniżenie czasu pracy

Przy przestoju ekonomicznym pracodawca może obniżyć wynagrodzenie o 50%, nie może być niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieni czasu pracy (minimalne wynagrodzenie 2 600,- PLN, art. 15g ust. 6 w/w ustawy). Wynagrodzenie takie jest dofinansowane w wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieni czasu pracy ( 1 300,- PLN) (art. 15g ust. 7 w/w ustawy). Dofinansowane są również składki społeczne przypadające na pracodawcę od wysokości dofinansowania.

Przykład:

 1. Pracownik otrzymuje normalnie 4 500,- PLN pensji brutto przy pełnym etacie. Obniżyć możemy do kwoty wynagrodzenia minimalnego 2600,- Anie o 50% ponieważ połowa wynagrodzenia w kwocie 2 250,- nie spełnia warunku pensji minimalnej. Dofinansowanie 50% kwoty wynagrodzenia to 1 300,- plus należne składki społeczne pracodawcy przypadające na to dofinansowanie
 2. Pracownik otrzymuje 6 000,- PLN, możliwe obniżenie wynagrodzenia do 3 000,- PLN (bo maksymalne obniżenie to 50%). Dofinansowanie 1 300,- PLN, plus należne składki społeczne przypadające na pracodawcę przypadające na to dofinansowanie.
 3. Pracownik otrzymuje 17 000,- brutto, kwota przewyższa 300% przeciętnego wynagrodzenia, wynagrodzenie nie może być dofinansowane.

Obniżenie czasu pracy

Maksymalne obniżenie czasu pracy to 20% , nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie  nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 2 600,-PLN przy pełnym etacie (art. 15g ust. 8 w/w ustawy).  Dofinansowane może być do 50% wynagrodzenia, nie więcej niż 40% (art. 15g ust. 10 w/w ustawy) przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowaniu podlega też składki społeczne przypadające na pracodawcę w wysokości przypadającej na dofinansowanie.

Przykład:

 1. Pracownik otrzymuje normalnie 4 500,- PLN pensji brutto przy pełnym etacie. Obniżenie czasu pracy o maksymalną wartość 20%, spowoduje obniżenie pensji do 3 600,- PLN, 50% to 1 800,-PLN, jest mniejsze niż 40% przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału  (2 079,43,-PLN).  Pracodawca otrzyma dofinansowanie  1 800,-PLN  oraz zwrot za należne składki społeczne zakładowe przypadające na dofinansowanie (od kwoty 1 800,-);
 2. Pracownik otrzymuje 6 000,- PLN na pełnym etacie, możliwe obniżenie czasu pracy o 20%, spowoduje obniżenie pensji do 4 800,- PLN. 50% to 2 400,-PLN, jest większe niż 40% przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału  (2 079,43,-PLN).  Pracodawca otrzyma dofinansowanie  2 079,43,-PLN,  oraz zwrot za należne składki społeczne zakładowe przypadające na dofinansowanie (od kwoty 2 079,43,-);
 3. Pracownik otrzymuje 17 000,- brutto, kwota przewyższa 300% przeciętnego wynagrodzenia, wynagrodzenie nie może być dofinansowane.
 4. Pracownik pracuje na 0,5 etatu nie jest możliwe obniżenie czasu pracy, dofinansowanie na zasadach przedstawionych w poprzednich przykładach jest możliwe.

Podsumowując

Przedsiębiorca po spełnieniu warunków maksymalnie może otrzymać:

 • – przy postojowym kwotę 1 300,-PLN, oraz przypadające na dofinansowanie składki społeczne płacone przez przedsiębiorcę łącznie ok.  1 560,- PLN na pracownika;
 • – przy obniżeniu czasu pracy kwotę ok. 2080,-PLN, oraz przypadające na dofinansowanie składki społeczne płacone przez przedsiębiorcę, łącznie ok.  2 500,- PLN na pracownika.

Wszystkie wyliczenia w powyższym opracowaniu są oparte na przeciętnym wynagrodzeniu za kwartał IV 2019 roku. Składając wniosek w kwietniu 2020 roku, opieramy się na przeciętnym wynagrodzeniu za kwartał I 2020 roku. Informacja ogłaszana jest najczęściej ok. półtora miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, czyli normalnie ukaże się około 15 maja, co oznacza problem ze składaniem wniosków, a także z wypłatą dofinansowań opartych na przeciętnym wynagrodzeniu

Wykaz dokumentów do złożenia:

 • Kopię porozumienia;
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń;
 • Umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł);

oraz składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie zaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP,
 • liczbie pracowników,
 • numerze rachunku bankowego,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 • obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • nie osiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Wiosek wraz dokumentami składa się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznie przez portal praca.gov.pl.

Pojawiła się strona rządowa z wyjaśnieniami oraz możliwością składania wniosków, więcej tu.

Zapraszam do przeczytania informacji na temat zmienionych terminów rozliczenia z fiskusem za rok 2019 r. więcej tu.