799 399 792
info@marwika.pl
Włodarzewska 12/18, 02-384 Warszawa Ochota

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy składania deklaracji i sprawozdania finansowego za 2019 rok

  • by

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe (inne niż m.in. banki, zakłady reasekuracji, ubezpieczyciele itp,).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 570) przedłuża się m.in.

  • termin na zamkniecie ksiąg rachunkowych o 3 miesiące, we wszystkich przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), § 3. 1 w/w rozporządzenia;
  • termin sporządzenia sprawozdania finansowego, a co za tym idzie podpisania przez osoby uprawnione, sporządzenie sprawozdanie z działalności i zatwierdzenie sprawozdania przez organ nadzorujący o 3 miesiące (m.in. art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), § 3. 4 i § 3. 5 w/w rozporządzenia;
  • termin na złożenie sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe do KAS do dnia 31 lipca 2020 roku (art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), § 2. w/w rozporządzenia;

– dotyczy roku obrotowego kończącego się od 30 września 2019 do 30 kwietnia 2020 r. których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Osoby prawne i nie posiadające osobowości prawnej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 542) przedłuża się:

  •  termin złożenia zeznania o wysokości dochodu, poniesionej starty (CIT-8) oraz uregulowania należności z nich wynikających (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) u podatników, którym rok podatkowy zakończył się w okresie od początku grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r.;
  •  termin złożenia zeznania CIT-8 tzw. NGO-sów, które miały tylko dochody wolne (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) lub uzyskane dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a były równe lub większe 80% łącznych dochodów z roku podatkowego, który zakończył się w okresie od początku grudnia 2019 r. do końca marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.;

Osoby fizyczne.

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 568) w art. 15zzj. dopuszczono możliwość złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. i wpłaty należnego podatku po terminie, ale nie później niż do 31 maja 2020 r. w trybie automatycznego tzw. „czynnego żalu”. W związku z tym uważa się, że spełnienie obowiązku po 30 kwietnia, nie później niż do 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, czyli oznacza to brak możliwości ukarania przez urząd skarbowy podatnika za nie dochowanie terminu.

Podsumowując tę cześć tarczy antykryzysowej.

Dla podmiotów którym rok podatkowy i obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r. co jest najczęstszym przypadkiem, nowe terminy na wywiązanie się z obowiązków, przypadają na:

– 31 maja 2020 r.:
• złożenie deklaracji CIT-8 i zapłatę należności, podmiotów prowadzących działalność;
• złożenie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i zapłatę należności.

30 czerwca 2020r.:
• sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z działalności.

– 31 lipca 2020r.:
• na złożenie deklaracji CIT-8 i zapłatę należności, NGO-sów nie prowadzących działalności lub gdy przychody z działalności pożytku publicznego były równe większe niż 80% ogólnych dochodów;
• wysłanie do KAS sprawozdania finansowego osób fizycznych.

– 30 września 2020r:
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ uprawniony (wspólnicy, akcjonariusze, rady);

– 15 październik 2020r:
• wysłanie do KRS zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo przesunięto termin obowiązywania tzw. nowej matrycy VAT oraz nowego pliku JPK_VAT, nowy termin 1 lipca 2020 r. 

Zmiana terminu obowiązku wprowadzenia pracowniczych Planów Kapitałowych w podmiotach zatrudniających  50 pracowników i więcej na 27 października i 10 listopada 2020 r.

Termin zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) spółek, które zarejestrowane zostały w KRS przed 13 października 2019 r. przedłużony do 13 lipca 2020 r. 

Do pobrania:

Ustawa dnia 31 marca 2020 r. tzw. tarcza antykryzysowa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 570)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 542)

Opracowali:

Iwona Całka

Mariusz Całka